کاشت ناخن مدل فرنچ

نمونه کاشت ناخن کوتاه گلدانی
2014-11-11

کاشت ناخن مصنوعی از نوع فرنچ.